Kwalifikacje na specjalności

Uchwała Rady Wydziału w sprawie w sprawie zasad kwalifikacji  na specjalności:

 

Uchwała nr 54/2015
Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zasad kwalifikacji studentów
na wybieralne w toku studiów I stopnia specjalności
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Pedagogicznych

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Uchwała dotyczy procesu rekrutacji na specjalności prowadzone w ramach studiów I stopnia na kierunku: pedagogika i kierunku: pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2. Udział w procesie rekrutacji jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia.

3. Proces rekrutacji ma charakter jawny, obiektywny i przebiega według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

II REKRUTACJA NA SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I STOPNIA

 

§ 2

 

1. Rekrutacja na specjalności dotyczy studentów kierunku: pedagogika i kierunku: pedagogika specjalna, którzy ukończą I rok studiów.

2. Wydział Nauk Pedagogicznych na kierunku pedagogika studia I stopnia prowadzi trzy  specjalności:

a) edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  z edukacją włączającą,

b) doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna,

c) pedagog szkolny z terapią pedagogiczną.

3. Wydział Nauk Pedagogicznych na kierunku pedagogika specjalna studia I stopnia prowadzi trzy  specjalności:

a) pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza,

b) pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika,

c) edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

§ 3

 

1. Limit miejsc na każdej ze specjalności ustalany jest na podstawie listy studentów w ostatnim dniu zakończenia zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego poprzedzającego rok, którego rekrutacja dotyczy i wynosi min. 25 osób  dla każdej specjalności.

2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych ma prawo do zmiany liczby miejsc na danej specjalności.

3. Wybór specjalności dla kierunku: pedagogika i kierunku: pedagogika specjalna powinien być przeprowadzony w trakcie trwania semestru drugiego I roku, w miesiącach maj ? czerwiec.

 

§ 4

 

1. Informacje na temat danych specjalności przekazywane są podczas spotkań informacyjnych, organizowanych przez Prodziekana i prowadzonych przez opiekunów poszczególnych specjalności.  W organizację spotkań zaangażowani są przedstawiciele samorządu studenckiego.

 

2. Studenci I roku, którzy zaliczyli semestr zimowy, nie później niż do 30 kwietnia składają do właściwego dziekanatu (studia stacjonarne i niestacjonarne) deklarację wyboru specjalności. Studenci wskazują wybór specjalności podstawowej i alternatywnej.

 

3. Dziekan w porozumieniu z kierownikami katedr, mając na uwadze liczebność roku oraz możliwości kadrowe i finansowe, określa maksymalną liczbę grup (miejsc) dla danej specjalności.

 

4. Liczebność grup studenckich powinna być zgodna z odpowiednimi wymaganiami określonymi w obowiązujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zarządzeniach, a w przypadku ich niespełnienia dopuszcza się ich zmianę na podstawie decyzji Dziekana.

5. Dziekan mając na uwadze właściwe wykorzystanie potencjału dydaktycznego poszczególnych jednostek powinien zapewnić w miarę możliwości warunki do uruchomienia wszystkich prowadzonych przez wydział specjalności.

 

6. W przypadku liczby chętnych przewyższającej liczbę miejsc na daną specjalność o przyjęciu na daną specjalność decydować będzie miejsce na liście rankingowej tworzonej w oparciu o średnią ocen uzyskaną po I semestrze studiów.

 

7. Studenci niezakwalifikowani na wybraną specjalność podstawową zostaną skierowani przez Dziekana na specjalność alternatywną lub na inną niż zadeklarowaną przez niego specjalność.

 

8. Studenci, którzy w wymaganym terminie nie złożyli deklaracji, zostaną skierowani przez Dziekana na specjalność po zakończeniu procesu kwalifikacji w miarę dostępnych miejsc.

 

9. W opisanym postępowaniu kwalifikacyjnym przy wyborze przez studentów specjalności dopuszcza się odstępstwo od powyższych zasad w wyjątkowych i indywidualnych przypadkach, a odpowiednie decyzje są podejmowane przez Dziekana.

 

10. Studentowi przysługuje prawo odwołania się do Dziekana w terminie 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność.

 

                                                                       § 5

 

1.Studenci WNP UKSW studiów licencjackich  mają możliwość wyboru dodatkowej - drugiej specjalności.

 

2.Student może ubiegać się o możliwość studiowania w ramach dwóch specjalności po ukończeniu w terminie pierwszego roku studiów licencjackich.

 

3.Warunkiem ubiegania się o studiowanie w ramach drugiej specjalności jest terminowe zaliczenie I roku studiów i uzyskanie po I roku studiów co najmniej średniej ocen 4,8.

 

4.Podanie o podjęcie studiów w ramach drugiej specjalności należy złożyć do właściwego dziekanatu, najpóźniej w ostatnim dniu sesji letniej.

5.Dziekan Wydziału podejmuje decyzję w oparciu o spełnione kryteria wymienione w pkt. 2-3 z uwzględnieniem liczebności grup studenckich na poszczególnych specjalnościach.

6. Decyzja Dziekana jest ostateczna.

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Wydziału WNP.

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach