Regulamin Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych w Warszawie

REGULAMIN

Biblioteki  Wydziału Nauk Pedagogicznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

Spis treści

Postanowienia ogólne

Zasady korzystania z Biblioteki WNP

Zasady wypożyczeń

Zasady korzystania z Czytelni

Stanowiska Komputerowe

Postanowienia końcowe

 

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej ?Regulaminem?, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych z siedzibą przy ul. Wóycickiego 1/3 bud. 15 w Warszawie.
 1. Biblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, zwana dalej Biblioteką WNP wchodzi w skład systemu biblioteczno ? bibliograficznego UKSW.
 2. Biblioteką WNP kieruje pracownik Biblioteki powoływany i odwoływany przez Rektora UKSW na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych, zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 3. Biblioteka WNP jako jednostka wydziałowa podlega Bibliotece Głównej.
 4. Biblioteka WNP gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę polską i zagraniczną z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii i innych nauk społecznych.
 1. Biblioteka WNP jest dostępna dla studentów, pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz innych osób zainteresowanych ww. problematyką.
 2. Prawo do korzystania z materiałów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki WNP jest bezpłatne.
 4. Godziny pracy biblioteki WNP ustala pracownik Biblioteki. Czas pracy umieszczony jest w widocznym miejscu. O każdorazowej zmianie czasu udostępniania zbiorów pracownik Biblioteki uprzedza czytelników poprzez wywieszenie osobnego zawiadomienia.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. materiałach bibliotecznych ? rozumie się przez to dokumenty, zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (książki, czasopisma, multimedia, płyty CD z muzyką, filmy na kasetach VHS i płytach DVD, książki mówione na kasecie lub płycie CD, zbiory elektroniczne dostępne w sieci).

2. przedłużeniu /prolongowaniu/ ? rozumie się przez to uzyskanie przed przewidzianym terminem zwrotu dodatkowego okresu wypożyczenia dla zbiorów bibliotecznych udostępnionych poza Bibliotekę lub przedłużeniu czasu korzystania z komputerów na terenie Biblioteki.

3. udostępnianiu na miejscu ? oznacza to możliwość korzystania z materiałów

bibliotecznych w Czytelni, wyłącznie na terenie Biblioteki.

4. udostępnianiu na zewnątrz ? oznacza to możliwość wypożyczania materiałów

bibliotecznych zgodnie z Regulaminem, poza teren Biblioteki.

5. wolnym dostępie ? rozumie się przez to taką część lub całość pomieszczeń

bibliotecznych, w których Użytkownik samodzielnie może wybrać z półek materiały biblioteczne.

 

 

§ 2

Zasady korzystania z Biblioteki WNP

 

 1. Biblioteka WNP udostępnia swoje zbiory:
 1. na miejscu - w Czytelni na zewnątrz - w ramach wypożyczeń indywidualnych
 2. Do korzystania z Biblioteki WNP upoważnia ważna legitymacja studencka. Czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki WNP.
 3. W przypadku zmiany danych osobowych Czytelnik powinien powiadomić Bibliotekę WNP. Dane te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Biblioteki WNP i nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym.
 4. Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody Bibliotekarza, z własnego sprzętu komputerowego (laptop) i aparatu (bez flesza i statywu), w zakresie nienaruszającym praw autorskich i praw pokrewnych.

 

§ 3

Zasady wypożyczeń

 

 1. Ograniczenia liczby udostępnianych woluminów:

           - pracownicy WNP ? 5 woluminów na okres 30 dni

           - studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ? 3 woluminy na okres 30 dni

 1. Czytelnik może uzyskać przedłużenie terminu zwrotu książki, jeżeli zgłosi taką potrzebę przed upływem terminu zwrotu książki. Na prolongatę nie zezwala się, jeśli na książkę czeka inny Czytelnik.
 2. Poza obręb Biblioteki WNP nie wypożycza się: dzieł wchodzących w skład Czytelni; dzieł wydanych do 1945 roku; słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych; dzieł w złym stanie zachowania; dzieł rzadkich i kosztownych; gazet i czasopism.
 1. Ostatecznie studenci rozliczają się z Biblioteką WNP przed uzyskaniem dyplomu.
 2. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia egzemplarza wydawnictw stwierdzone przy ich zwrocie, a nieujawnione w momencie udostępniania, tj.: zakreśleń trwałych w książce, zalania woluminu, wyrwanych kartek, rozklejonych kartek, wszelkich uszkodzeń woluminu.
 1. W przypadku zniszczenia lub utraty wypożyczonego wydawnictwa Czytelnik zobowiązany jest przekazać Bibliotece WNP identyczny egzemplarz tego samego tytułu (oraz wykonać oprawę introligatorską, jeżeli uszkodzony, zniszczony lub utracony egzemplarz taką posiadał), a w razie braku takiej możliwości pracownik Biblioteki WNP ustala sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Rażące naruszenie regulaminu, w tym nie zwrócenie książek w terminie wskazanym w pkt.  1., daje pracownikowi Biblioteki podstawę do pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki na czas określony do 3 mięsięcy lub dłużej.
 3. Wypożyczeniami Międzybibliotecznymi zajmuje się Biblioteka Główna.

 

§ 4

Zasady korzystania z Czytelni

 

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Czytelnik wchodząc do Czytelni powinien wpisać się do księgi obecności, wypełniają wszystkie rubryki.
 3. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do: pozostawiania w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb, plecaków, zgłoszenia dyżurującemu Bibliotekarzowi wniesionych publikacji, nie korzystania z telefonów komórkowych, wpisania się do Książki Odwiedzin.
 4. Dostęp do księgozbioru podręcznego, wszelkich źródeł informacji katalogowej lub bibliograficznej oraz bieżących czasopism jest wolny. Wybrane woluminy oraz czasopisma zgłasza się dyżurującemu bibliotekarzowi celem zarejestrowania udostępnienia.
 5. Bibliotekarze udzielają informacji dotyczących posiadanych zbiorów, służą pomocą w poszukiwaniu literatury na interesujący Użytkowników temat, sposobów korzystania z katalogów komputerowych, wydawnictw informacyjnych, tradycyjnych i multimedialnych.
 6. Wynoszenie wydawnictw poza obręb Czytelni bez zgody dyżurującego bibliotekarza jest zabronione.
 7. Korzystanie przez Czytelników z zasobów Internetu przy stanowiskach komputerowych jest ograniczone wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.
 8. Czytelnik nie może instalować w komputerach Biblioteki WNP żadnych programów dokonywać jakichkolwiek zmian w istniejącym oprogramowaniu i bazach danych oraz wykonywać jakichkolwiek czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i baz danych.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 10. Czas pracy przy stanowisku komputerowym w Czytelni może być ograniczony przez bibliotekarza w sytuacji większej liczby osób oczekujących.

 

§ 5

Stanowiska Komputerowe

 

 1. Na stanowiskach komputerowych udostępniane są katalogi Biblioteki WNP. Możliwy jest dostęp do Internetu.
 2. Znajdujące się w Czytelni komputery służą przede wszystkim do przeglądania katalogów Biblioteki WNP oraz do wyszukiwania w Internecie materiałów do zajęć. Czas korzystania z komputera może być ograniczony przez dyżurującego bibliotekarza.
 3. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych i reprograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Czytelnicy mogą nagrywać interesujące ich materiały na dyski przenośne bez naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Czytelnicy korzystający z komputerów ponoszą pełna odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowych.
 1. Użytkownikom zabrania się:

- instalowania dodatkowego oprogramowania,

- używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,

- działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,

- wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania

istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,

- wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem w szczególności wykonywanie czynności naruszających ustawę o prawie autorskim i praw pokrewnych, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),

- korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających pracę sieci.

 1. W przypadku problemów technicznych z komputerem oraz oprogramowaniem należy niezwłocznie o tym powiadomić dyżurującego bibliotekarza. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek prób napraw przez Użytkownika.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Czytelnicy Biblioteki obowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu,    wyłożonego do wglądu w Czytelni oraz umieszczonego na stronie internetowej Biblioteki WNP.
 1. Niestosowanie się przez Czytelnika do przepisów Regulaminu upoważnia Pracownika Biblioteki do podjęcia decyzji o niemożności  korzystania z zasobów Biblioteki.
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach