Specjalność: Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

    Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną posiada przygotowanie pedagogiczne. W toku kształcenia absolwent nabywa umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice szkolnej i terapii pedagogicznej, analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów, wychowanków.

       Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz zaprojektowania indywidualnych i systemowych działań.

    Posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży, a także konstruowania programów naprawczych. Potrafi stymulować rozwój wychowanków poprzez stosowanie technik kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, aktywizujących i artystycznych. 

      Studia ukierunkowane są na nabywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych we współtworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły a także szeroko pojętych programów profilaktyki zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Przygotują do prowadzeniu diagnozy i terapii trudności uczniów, niepowodzeń szkolnych, koordynacji działań podejmowanych na rzecz ucznia przez osoby i instytucje w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

       Absolwent uzyskuje także kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej - jest przygotowany do realizacji zadań z zakresu terapii pedagogicznej i wspomagającej, zna i potrafi realizować założenia profilaktyczne, diagnostyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

    Możliwość zatrudnienia - Absolwenci kierunku Pedagogika, specjalność pedagog szkolny
z terapią pedagogiczną mogą być zatrudniani jako: pedagodzy szkolni w szkołach wszystkich stopni i rodzajów, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, wychowawcy w innych placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

            Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów II stopnia i studiów podyplomowych.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach