Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

       Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  z edukacją włączającą posiada przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały zerowe i klasy I-III), przedszkolach integracyjnych, szkołach integracyjnych (oddziały zerowe i klasy I-III).
 

        Absolwent posiada również kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga wspomagającego w przedszkolach i szkołach integracyjnych lub placówkach z oddziałami integracyjnymi, jak również do pracy w charakterze pedagoga wspomagającego   lub specjalisty-konsultanta w szkołach i przedszkolach, pracujących według koncepcji edukacji włączającej.

     Ukończenie studiów pozwala również na prowadzenie w placówkach oświatowych zajęć z zakresu rewalidacji oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych.

       Przygotowanie zawodowe w zakresie tej specjalności uprawnia również absolwenta  do prowadzenia i organizowania różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej dziecku  z niepełnosprawnością i jego rodzinie (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej), jak również do zajmowania stanowiska pedagoga - doradcy - konsultanta w instytucjach opieki i wychowania, w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w fundacjach i organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach katolickich na rzecz osób z niepełnosprawnością.

         Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów II stopnia i studiów podyplomowych.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach