Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

  Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza posiada przygotowanie pedagogiczne.

     Posiada szeroką wiedzę na temat pedagogiki penitencjarnej i wiktymologii, zna metody pracy w kuratorskiej służbie sądowej. Dysponuje specjalistyczną wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie opracowania diagnozy głównych problemów występujących w środowisku otwartym.

       Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczej, a także dyscyplin pokrewnych.

       Posiada umiejętność samodzielnego projektowania i prowadzenia badań naukowych, konstruowania i ewaluacji programów oraz pełnienia funkcji lidera w środowisku otwartym.

        Absolwent jest przygotowany do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie wymagającymi indywidualnego podejścia. W pracy  szanuje prawa podopiecznego i kieruje się zasadami etycznymi. Uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w zakładach karnych, zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych.

       Ponadto może pracować w charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, wychowawcy bursy, internatu, kuratora sądowego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w placówkach i stowarzyszeniach katolickich, pracujących z dziećmi  i młodzieżą.

            Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, w tym możliwości kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach