Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

    Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały zerowe i klasy I-III), przedszkolach integracyjnych, szkołach integracyjnych (oddziały zerowe i klasy I-III).

    Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga wspomagającego w przedszkolach i szkołach integracyjnych lub placówkach z oddziałami integracyjnymi, jak również do pracy w charakterze pedagoga wspomagającego lub specjalisty-konsultanta w szkołach i przedszkolach, pracujących według koncepcji edukacji włączającej. Ukończenie studiów pozwala również na prowadzenie w placówkach oświatowych zajęć z zakresu rewalidacji oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych.

        Przygotowanie zawodowe w zakresie tej specjalności uprawnia również absolwenta do prowadzenia i organizowania różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej), jak również do zajmowania stanowiska pedagoga - doradcy-konsultanta w instytucjach opieki i wychowania, w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w fundacjach i organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach katolickich na rzecz osób z niepełnosprawnością.

      Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, w tym możliwości kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach