Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)

 

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.

Termin rozpoczęcie internetowej rejestracji: 29 maja 2017 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 29 maja 2017 r. (dokumenty przyjmujemy w poniedziałki i wtorki)

Czas trwania studiów: trzy semestry

Miminalna liczba słuchaczy: 30 osób

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestr: 1900 zł. za semestr

Uczestnik studiów podyplomowych opłaca studia za cały rok z góry lub w ratach comiesięcznych do 10 dnia miesiąca.

Przewidywana liczba słuchaczy: 30 osób.

 

CEL STUDIÓW

       Celem kształcenia na studiach podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej oraz do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wynikającymi z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi i ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

KWALIFIKACJE

        Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska:

- nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały zerowe i klasy I-III);

- pedagoga wspomagającego lub specjalisty-konsultanta w przedszkolach i szkołach, w których kształcą się dzieci uchodźcze, cudzoziemskie, mniejszości narodowych i etnicznych, dzieci reemigrujące, zmieniające środowisko edukacyjne

(zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 248, poz.1483), z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 0, poz. 532) i  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr. 50, poz. 400).

 

ADRESACI

      Adresatami studiów są osoby posiadające tytuł zawodowy magistra (ewentualnie tytuł zawodowy  licencjata) oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne), które chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu (edukacja przedszkolna) i w klasach I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny).

      Przygotowanie słuchacza w ramach studiów podyplomowych do pracy z uczniami z trudnościami adaptacyjnymi, wynikającymi z różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego, dodatkowo podnosi uzyskane kwalifikacje przedszkolne i wczesnoszkolne.

ORGANIZACJA STUDIÓW

          Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu). Słuchacz realizuje 345 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 180 godzin praktyk zawodowych w trakcie 3-semestralnego toku studiowania.

        Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji zawodowych) jest:

- uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,

- uzyskanie zaliczeń przedmiotów i zdanie wymaganych egzaminów,

- realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych,

- zdanie egzaminu dyplomowego.

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Moduł psychologiczno-pedagogiczny

 • Psychologia rozwoju dziecka z elementami psychologii wychowawczej [15 godz., konwersatorium]
 • Pedagogika przedszkolna z warsztatem metodycznym [5 godz., wykład; 10 godz., ćwiczenia]
 • Pedagogika wczesnoszkolna z warsztatem metodycznym [5 godz., wykład; 10 godz., ćwiczenia]
 • Aspekty socjalizacji dziecka w grupie rówieśniczej przedszkola i szkoły [10 godz., konwersatorium]
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole [15 godz., ćwiczenia]
 • Elementy diagnostyki i terapii pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym [15 godz., ćwiczenia]
 • Partnerstwo edukacyjne: placówka, nauczyciel, uczeń, rodzic, instytucje, lokalna społeczność [5 godz., wykład; 10 godz., ćwiczenia]
 • Zabawy i gry w przestrzeni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [10 godz., ćwiczenia]
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole z warsztatem metodycznym [10 godz., ćwiczenia]
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej [10 godz., warsztat]
 • Kultura żywego słowa i emisja głosu [10 godz., warsztat]

Moduł merytoryczno-dydaktyczny

 • Elementy prawa oświatowego [5 godz., konwersatorium]
 • Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka [5 godz., wykład]
 • Podstawa programowa, programy kształcenia i podręczniki szkolne [5 godz., konwersatorium]
 • Edukacja językowa i polonistyczna z warsztatem metodycznym [15 godz., ćwiczenia]
 • Edukacja matematyczna z warsztatem metodycznym [15 godz., ćwiczenia]
 • Edukacja społeczno-przyrodnicza i ekologiczna z warsztatem metodycznym [10 godz., ćwiczenia]
 • Edukacja plastyczna z warsztatem metodycznym [10 godz., ćwiczenia]
 • Elementy metodyki zajęć technicznych i komputerowych [5 godz., ćwiczenia]
 • Kultura fizyczna i edukacja zdrowotna z warsztatem metodycznym [5 godz., ćwiczenia]
 • Multimedia w edukacji z elementami uniwersalnego projektowania przekazu dydaktycznego [10 godz., ćwiczenia]
 • Konstruowanie programów nauczania oraz projektów edukacyjnych [10 godz., ćwiczenia]
 • Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja działań dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i w szkole [10 godz., konwersatorium]
 • Książki dla dzieci i literatura dziecięca [10 godz., konwersatorium]
 • Dziecko w świecie sztuki [10 godz., konwersatorium]
 • Drama i formy teatralne w przedszkolu i wczesnej edukacji [10 godz., warsztat]
 • Metody kooperacyjne i aktywizujące w przedszkolu i wczesnej edukacji [10 godz., ćwiczenia]

Moduł międzykulturowy

 • Edukacja i wychowanie w kulturach świata [10 godz., wykład]
 • Dzieci uchodźcze, cudzoziemskie i reemigrujące w polskim systemie wychowania i kształcenia [5 godz., wykład]
 • Psychologiczne aspekty uchodźctwa, cudzoziemstwa, migracji i reemigracji w rozwoju dziecka [10 godz., wykład]
 • Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagogicznej [10 godz., konwersatorium]
 • Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i ze zmianą środowiska edukacyjnego [15 godz., konwersatorium]
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz dokumentowanie pracy z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi [10 godz., ćwiczenia]

Praktyki zawodowe [180 godz.]

 

KADRA PEDAGOGICZNA

        Kadrę pedagogiczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, nauczyciele-metodycy i psychologowie mający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz pracownicy ośrodków dla uchodźców, szkół kształcących cudzoziemców i instytucji działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

 

TERMINY ZJAZDÓW

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu. W piątki zajęcia odbywają się od godziny 16.00

 

OPŁATY

         Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1900 zł za semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

 

PROCEDURY REKRUTACJI

         Na studia przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra (ewentualnie tytuł zawodowy  licencjata) oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne).

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji/rejestracji: 29 maj 2017 r.

Ostatni dzień rekrutacji - do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie później niż do dnia 19.09.2017 r.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

PROCEDURA REKRUTACJI:

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  https://podyplomowe.uksw.edu.pl
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego.
 3. Złożenie dokumentów:
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany z IRK;
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis);
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  4. udokumentowanie kwalifikacji nauczycielskich: kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na specjalności nauczycielskiej lub kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kursu kwalifikacyjnego lub kursu pedagogicznego nadającego kwalifikacje nauczycielskie (dyplom; świadectwo ukończenia kursu);
  5. kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu);
  6. jedno zdjęcie (format 35x45 mm - jak do dowodu osobistego);
  7. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz w dowodzie osobistym-kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu).

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa.

Terminy przyjmowania dokumentów: poniedziałki i wtorki w godz. 10.00 - 14.00  (12.00-12.30 przerwa)

Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 30 uczestników.

 

KONTAKT

Studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych: dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (urlop)

p.o. Kierownika studiów podyplomowych: dr Elżbieta Kwiatkowska

Obsługa administracyjna:

tel.: 022 569- 96-72 (pokój 1506)

kontakt e-mail:  i.pasternacka@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach