Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
VI edycja

 

 

plan zajęć

Rekrutacja 2017/2018 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2017 r. 

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 1 czerwca 2017 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 5 czerwca 2017 r. (dokumenty przyjmujemy w pn i wt)

Czas trwania studiów: dwa semestry

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestr: 1900 zł

Limit miejsc: 80 osób.

Minimalna liczba słuchaczy: 30 osób 

Studia zostają uruchomione.

 

CEL STUDIÓW

    Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.

 

KWALIFIKACJE

      Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

(zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

 

ADRESACI

         Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:

 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej

 • pracowników nadzoru pedagogicznego,

 • pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych
  w administracji państwowej wszystkich szczebli,

 • animatorów działań i organizacji oświatowych,

 • osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą.

   Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

     Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu). Słuchacz realizuje 246 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 30 godzin praktyk zawodowych w trakcie 2-semestralnego toku studiowania.

  Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów i odbycie praktyki dyplomowej.

    Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej).

    Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

 

PROGRAM STUDIÓW

    Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Podstawy organizacji i zarządzania

 2. Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela

 3. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej

 4. Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowej

 5. Placówka oświatowa w środowisku lokalnym

 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie

 7. Zarządzanie finansami w oświacie

 8. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

 9. Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą

 10. Marketing i promocja szkoły

 11. Etyka zawodu dyrektora

 12. Komunikacja interpersonalna

 13. Zamówienia publiczne w oświacie

 14. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole

 15. Rola organu prowadzącego w polskim systemie oświaty

 16. Praktyka kierownicza

 

KADRA PEDAGOGICZNA
 1. Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW,

 2. Pracownicy Kuratorium Oświaty i MEN,

 3. Dyrektorzy szkół (posiadający wieloletnią praktykę na stanowisku kierowniczym)

 4. Dyrektorzy Wydziałów Oświaty i Wychowania.

 

TERMINY ZJAZDÓW

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu. W piątki zajęcia odbywają się od godziny 16.00

 

PROCEDURY REKRUTACJI

     Na studia przyjmowani są kandydaci z wykształceniem wyższym (lic., inż., mgr,)

   O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów https://podyplomowe.uksw.edu.pl )

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji - 1 czerwca 2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów -  5 czerwca 2017 r.

Ostatni dzień rekrutacji - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia  26 września  2017 r.

 

PROCEDURA REKRUTACJI:

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  https://podyplomowe.uksw.edu.pl
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)
  5. jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego)
  6. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

 

Komplet dokumentów należy składać

w pokoju 1507, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa

 poniedziałki - 9.00-12.00
 wtorki - 12.30-15.00

 

KONTAKT

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Kulawska

Obsługa administracyjna:

tel.: 022 569- 96-71 (pokój 1507)

kontakt e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach