Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne

 

Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne

 

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2017 r.

Termin rozpoczęcia rekrutacji/rejestracji:  10.05.2017 r.

Termin zakończenia rekrutacji/rejestracji:  19.09. 2017 r.

Czas trwania studiów: trzy semestry

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestr: 1700 zł. za semestr

Uczestnik studiów podyplomowych opłaca studia za cały rok z góry lub w ratach comiesięcznych do 10 dnia miesiąca.

Przewidywana liczba słuchaczy: 30 osób

Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 30 uczestników

KWALIFIKACJE

        Studia nadają kwalifikacje do pracy  na stanowisku nauczyciela zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

       Absolwent studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno - pedagogicznego i dydaktycznego zyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego i dydaktycznego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

 

ADRESACI

      Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno - pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy w charakterze nauczyciela.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

        Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki od godz. 16:00 i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu).

Czas trwania : 3 semestry

Liczba godzin: 340

Liczba godzin praktyk: 150 (student zalicza indywidualnie w wybranych placówkach)

Forma zakończenia: praca końcowa

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Pedagogika ogólna.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej.
 3. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych.
 4. Wybrane zagadnienia z dydaktyki.
 5. Prawo i polityka oświatowa.
 6. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela.
 7. Kultura języka i emisja głosu.
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 9. Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela.
 10. Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych.
 11. Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 12. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 13. Metodyka przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, technika, ruch).
 14. Komunikacja interpersonalna.
 15. Konstruowanie planów i programów kształcenia.
 16. Seminarium dyplomowe.
 17. Praktyka asystencka (zajęcia warsztatowe w placówkach - 50 godzin).
 18. Praktyka pedagogiczna - 100 godzin.

 

TERMINY ZJAZDÓW

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu.

W piątki zajęcia odbywają się od godziny 16.00

 

OPŁATY

       Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1700 zł za semestr.

       Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

PROCEDURY REKRUTACJI

      Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy w charakterze nauczyciela.

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji/rejestracji:  10.05.2017 r.

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Procedura rekrutacji:

1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) https://podyplomowe.uksw.edu.pl/ (od 10.05.2017 r.)

Podczas procedury rejestracji konieczne jest wybranie konkretnych studiów .

    2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego

    3. Złożenie dokumentów:       

          - kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK

         - dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)

         - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

         - kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)

        - jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego)

        - w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz w dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

 

Komplet dokumentów należy składać osobiście w pokoju 1506,  budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa

w poniedziałki oraz wtorki  w godz. od 10.00 do 14.00

 • Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 30 uczestników
   
KONTAKT

Studia podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, pokój 1506

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych: dr Beata Krajewska

Obsługa administracyjna:

mgr Irmina Pasternacka

tel.: 022 569- 96-72

kontakt e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

 

www.pedagogika.uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach