Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

     Absolwent studiów I stopnia na specjalności ?Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?, w myśl regulacji prawnych zwiększających szansę otwarcia szkolnictwa powszechnego na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wspierania edukacji i wychowania dzieci i młodzieży wymagającej specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-terapeutycznego, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego i integracyjnego.

      Absolwent zdobędzie kwalifikacje niezbędne do pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: z niepełnosprawnością: intelektualną, ruchową, z dysfunkcją wzroku, słuchu, z przewlekłą chorobą, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami mowy, z całościowymi zaburzeniami rozwoju,  z niepełnosprawnością sprzężoną, a ponadto z uczniami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniami szczególnie uzdolnionymi.

    Proponowana forma kształcenia uzupełni i zaktualizuje wiedzę dotyczącą pracy z uczniem ze SPE, a w szczególności:

 1. Zapewni teoretyczno-praktyczne przygotowanie absolwenta do racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze SPE zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.
   
 2. Umożliwi wypracowanie strategii rozpoznawania, profesjonalnego diagnozowania funkcjonalnych konsekwencji zaburzeń rozwojowych w kontekście możliwości
  i ograniczeń ucznia ze SPE na początkowych poziomach kształcenia
  i rozwiązywania problemów edukacyjnych z tym związanych.
   
 3. Pozwoli nabyć sprawności potrzebne do definiowania umiejętności tych uczniów.
   
 4. Kształtować będzie umiejętności tworzenia przez specjalistów zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami w  integracyjnych placówkach oświatowych, a także tych, które realizują program edukacji włączającej właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, socjoterapii: w tym szczególnie w zakresie tworzenia programów rehabilitacyjnych i socjoterapeutycznych, strategii i metodyki pracy z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.
   
 5. Pozwoli również na opanowanie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (por. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku).
   

   Absolwent tej specjalności nabędzie umiejętności terapeutyczne i wychowawcze niezbędne do wspierania rozwoju i udzielania właściwego wsparcia uczniowi i jego rodzinie w procesie rozpoznawania współczesnych zagrożeń, edukacji i usprawniania, kształtowania postaw sprzyjających samorealizacji i konstruktywnej socjalizacji.
 

   Przedmioty realizowane na tej specjalności zorientowane będą wokół obszarów wiedzy ogólnopedagogicznej, filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej i biomedycyny, a szczególnie: pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej z elementami psychopatologii, diagnostyki psychopedagogicznej, metodyki oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego (w tym analizy i wymiany doświadczeń) oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (np. elementarnej nauki języka migowego, alfabetu Lorma i technik brajlowskich) czy adaptacji otoczenia do potrzeb osób z zaburzeniami rozwoju.

    Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne specjalne absolwenta studiów I stopnia uzupełnią zajęcia zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i roli rodziny w tym procesie- w nawiązaniu do wspierającego ideę włączania Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 roku, Nr 23, poz. 133). Zapisy tego aktu prawnego określają warunki realizacji społecznego modelu rehabilitacji już w odniesieniu do małych dzieci, a rozwój instytucji i zespołów wczesnej interwencji stworzy szansę realnego funkcjonowania idei włączania już na poziomie przedszkola, co sprzyja edukacji włączającej.

       Specjalność połączy teorię z praktyką pedagogiczną organizowaną we współpracujących z Wydziałem Nauk Pedagogicznych placówkach: szkolnictwa ogólnodostępnego, integracyjnego i tworzonego intencjonalnie z myślą o edukacji, terapii i opiece nad osobami z trudnościami rozwoju, na szeroko pojętym rynku edukacyjnym, w systemie pomocy i profilaktyki społecznej.

     

Możliwość zatrudnienia:

      Absolwent specjalności EWiI na kierunku Pedagogika specjalna będzie miał możliwość nabycia wiedzy m.in. z zakresu pracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz konsultacyjnej dotyczącej wspierania innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów uczniów ze SPE na początkowych etapach edukacyjnych w placówkach oświatowo-wychowawczych: w szkołach i przedszkolach pracujących według koncepcji edukacji włączającej - w charakterze pedagoga wspomagającego lub specjalisty-konsultanta:

 • nauczyciel specjalista wspomagający wychowanie, opiekę i  kształcenie włączające w przedszkolu ogólnodostępnym, integracyjnym (z oddziałami integracyjnymi),
 • nauczyciel wspomagający kształcenie włączające, integracyjne w szkołach podstawowych: ogólnodostępnych, integracyjnych (z oddziałami integracyjnymi).

      Ponadto, dzięki uzyskiwanym kompetencjom nauczycielskim Absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w:

 • przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych- w charakterze pedagoga specjalnego,
 • w placówkach oświatowych - nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu rehabilitacji oraz w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych,
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym  poradnie psychologiczno-pedagogicznych, poradnie psychoterapeutyczne),
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty, świetlice środowiskowe, terapeutyczne) - nauczyciel i wychowawca, pedagog specjalny - doradca - konsultant,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (na stanowisku pedagoga specjalnego - doradcy -konsultanta),
 • ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • ośrodkach wsparcia społecznego (np. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej);
 • placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe
  i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze);
 • placówkach o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
 • na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych (pełnomocnik lub koordynator w środowiskach samorządowych);
 • stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp., realizujących programy edukacyjne, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach