Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika

   Absolwent studiów I stopnia na specjalności "Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika" dysponował będzie rzetelną wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, filozoficzną niezbędną do zrozumienia społecznego i kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i terapii w obrębie pedagogiki wspierającej.

Nabędzie umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym i metodycznym w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym zwłaszcza niepełnosprawnymi intelektualnie i z dysfunkcją wzroku.

 

     W zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie Absolwent będzie potrafił diagnozować oraz analizować potrzeby oraz proces edukacji, rehabilitacji, terapii, udzielania wsparcia i opieki uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, także z głęboką i wieloraką niepełnosprawnością. 

      Bogata oferta kształcenia uwzględni nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach przedmiotów: pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychologia kliniczna z elementami psychopatologii, metodyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu, metodyka kształcenia zintegrowanego oraz kształcenia na II i III etapie edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, metodyka nauczania i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, rehabilitacja osób z wielozakresową niepełnosprawnością.

      Aspekty opieki i wychowania tej grupy osób niepełnosprawnych podejmie właściwa dla analizowanej problematyki metodyka. Propozycja programowa studiów na tej specjalności obejmie również zagadnienia realizacji potrzeb rehabilitacyjnych osób dorosłych i starszych
z niepełnosprawnością.

 

     W zakresie tyflopedagogiki Absolwent będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych zadań w obrębie stymulacji, usprawniania i kształcenia odpowiedniego do możliwości rozwojowych uczniów niewidomych i słabowidzących, zwłaszcza na etapie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. Posiadał będzie ponadto rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania zajęć rehabilitacyjnych z orientacji przestrzennej.

     Przedmioty specjalistyczne obejmą teorię i praktykę: tyflopedagogiki, psychologii klinicznej z elementami psychopatologii, podstaw rehabilitacji widzenia, metodyki orientacji przestrzennej, metodyki nauczania i wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego niewidomych i słabowidzących, rehabilitacji osób niewidomych z wielozakresowymi zaburzeniami rozwoju, technik brajlowskich, nowoczesnych technologii wspomagających i adaptacji materiałów dydaktycznych w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku.

 

      Program kształcenia na tej specjalności zaoferuje pogłębienie wiedzy naukowej i doświadczeń pedagogicznych w zakresie wczesnej interwencji i wsparcia rodziny w procesie edukacji i terapii dziecka z niepełnosprawnością. Absolwent posiadał będzie również wiedzę z andragogiki i problematyki gerontologii: w obrębie potrzeb rehabilitacyjnych osób dorosłych i starszych z dysfunkcjami organizmu.

      Będzie również przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i z dysfunkcją wzroku. Nabędzie umiejętności wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania w obrębie różnorodnych form terapii i działań pomocowych na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pozna np. alternatywne i wspomagające metody komunikacji, w tym szczególnie techniki posługiwania się pismem Braille'a, alfabetem Lorma czy językiem migowym.  

 

    Absolwent, dzięki uzyskiwanym kompetencjom odpowiadającym standardom kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela posiadał będzie ponadto kwalifikacje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w edukacji specjalnej i integracyjnej.

     Uzyskiwane przez Absolwenta w ramach specjalności efekty kształcenia wspierać będzie praktyka pedagogiczna organizowana w placówkach integracyjnych i specjalnych tworzonych z myślą o osobach z niepełnosprawnością w różnym wieku, placówkach opieki, wychowania, specjalistycznego poradnictwa, profilaktyki, terapii i szeroko pojętej rehabilitacji.

 

Możliwości zatrudnienia:

        Posiadane przez Absolwenta przygotowanie zawodowe predestynować go będzie do pracy na stanowisku wychowawcy, nauczyciela wspierającego, pedagoga specjalnego - terapeuty, specjalisty - pedagoga specjalnego w zakresie tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, pedagoga specjalnego - rehabilitanta, doradcy i konsultanta.

   Absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych formach organizacyjnych właściwych dla ukończonej specjalności, w tym: w instytucjach systemu edukacji, opieki zdrowotnej, sektora pracy i polityki społecznej; zatrudnienie w celu optymalizacji procesu kształcenia, wychowania, opieki i terapii pedagogicznej.     

   Studia stworzą możliwość zatrudnienia w placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, w tym zwłaszcza obejmujących swym oddziaływaniem osoby z dysfunkcją wzroku i różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej:

 • w przedszkolach i szkołach integracyjnych (z oddziałami integracyjnymi)
  - na stanowisku pedagoga wspomagającego (w tym tyflopedagoga, oligofrenopedagoga),
   
 • w szkołach i przedszkolach pracujących według koncepcji edukacji włączającej
  - w charakterze pedagoga wspomagającego lub specjalisty-konsultanta,
   
 • w przedszkolach, szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych
  - w charakterze pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga,
   
 • w placówkach oświatowych - nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu rehabilitacji oraz w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych.
   

      Przygotowanie zawodowe w zakresie tej specjalności uprawni również Absolwenta do organizowania i realizacji różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie w:

 • placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym  poradnie psychologiczno-pedagogicznych, poradnie psychoterapeutyczne),
   
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty);
   
 • centrach pomocy rodzinie,
   
 • ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (na stanowisku pedagoga specjalnego -doradcy konsultanta),
   
 • ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
   
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
   
 • ośrodkach wsparcia społecznego (np. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej);
   
 • placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe
  i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze);
   
 • placówkach o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
   
 • na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych (pełnomocnik lub koordynator w środowiskach samorządowych);
   
 • stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp., realizujących programy edukacyjne, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnością.

      Zatrudnienie w tego typu placówkach obliguje do aktywności na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, a zwłaszcza specjalistycznego, w zakresie edukacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogiki.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach