Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

  Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza posiada przygotowanie pedagogiczne. Jest przygotowany do pracy wychowawczej z osobami nieprzystosowanymi społecznie w środowisku naturalnym, w placówkach półotwartych i izolacyjnych.

    Absolwent tej specjalności posiada umiejętności rozwiązywania wielu problemów edukacyjnych, opiekuńczych i oświatowo - kulturalnych osób i dylematów grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, potrafi stosować środki psychologiczno-pedagogiczne, socjalne i opiekuńcze ograniczające te trudności, z ukierunkowaniem na samodzielne rozwiązywanie problemów przez podopiecznego.

      Absolwent studiów tej specjalności jest przygotowany do pracy w charakterze pedagoga w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w klubach środowiskowych i świetlicach (dla dzieci i seniorów), organizacjach pozarządowych i samorządowych realizujących zadania edukacyjne  i opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

       Uzyskuje również kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w zakładach karnych, zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych. Ponadto może pracować w charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, wychowawcy bursy, internatu, społecznego kuratora sądowego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w placówkach i stowarzyszeniach katolickich, pracujących z dziećmi  i młodzieżą. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów II stopnia i studiów podyplomowych.

 

 

 

 

 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach