Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

    
       Absolwent kierunku pedagogika, o specjalności terapia pedagogiczna z edukacją włączającą posiada przygotowanie pedagogiczne. Jest wyposażony w umiejętności i kompetencje pozwalające na wdrażanie i planowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i niepełnosprawności, a także inicjowanie działań w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. 

            Absolwent dysponuje wiedzą w zakresie oddziaływań wspomagających i stymulujących rozwój dziecka. Potrafi przeprowadzić diagnozę pedagogiczną. Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej do przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz projektowania indywidualnych i systemowych działań. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą narzędzi służących diagnozie.

         Absolwent jest przygotowany do samodzielnego tworzenia programów terapeutycznych dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i niepełnosprawności, a także realizowania owych działań w praktyce. Potrafi stymulować rozwój dziecka poprzez stosowanie technik kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, artystycznych i aktywizujących. Absolwent posiada kwalifikacje pedagoga w zakresie terapii pedagogicznej.

   Zapewnia mu to możliwość prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych działań o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dysponuje kompetencjami w zakresie wiedzy dotyczącej udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które przebywają w różnego typu placówkach edukacyjnych i oświatowo-wychowawczych.

      Zna akty prawne dotyczące kształcenia i opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zakresie kompetencji społecznych absolwent ma świadomość potrzeby integrowania działań poszczególnych specjalistów i instytucji na rzecz dziecka i współpracy z  jego rodziną oraz rozumie sytuację psychologiczną, społeczną i edukacyjną osób z różnymi dysfunkcjami i ich rodzin.

      Przestrzega zasad etycznych w pracy z dzieckiem i jego rodziną. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej,  w tym możliwości kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach