ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA NADANIA STOPNIA DOKTORA

                                                                      

Imię
i nazwisko
Tytuł pracy Data wszczęcia Promotor Promotor pomoc. Recenzenci Streszczenie Data zakończenia postępowania
Romualda Małgorzata Kosmatka Zasoby osobiste osób bezdomnych a strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej 25.06.2014 dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW dr Beata Krajewska

ks. dr hab. Piotr Krakowiak prof. UMK

application/pdf icon

dr hab. Małgorzata Orłowska prof. WSB

application/pdf icon
application/pdf icon j. pol.
 
application/pdf icon j. ang
29.06.2016
Maciej Jerzy Ciechomski Wychowanie do empatii - opracowanie i ewaluacja programu edukacyjno-wychowawczego rozwijającego empatię u dzieci w wieku 9-10 lat

 
19.11.2014 ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. UKSW dr Ewa Kulawska

dr hab. Krystyna Ostrowska prof. UW

 

prof. dr  hab. Tadeusz Pilch

application/pdf iconpl
application/pdf iconang.
11.05.2016
Paulina Magdalena Mamiedow Małżeństwo i rodzina w świetle personalistycznego nauczania Jana Pawła II 17.12.2014    

ks. dr hab. Janusz Stanisław Miąso
prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

application/pdf icon

 

dr hab. Danuta Opozda

Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II

application/pdf icon
application/pdf icon
17.02.2016
Katarzyna Magdalena Szymczyk Opieka nad dzieckiem
w Piotrkowie Trybunalskim
w okresie międzywojennym (1918-1939)
 
18.02.2015 dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła
 
ks. dr Zbigniew Babicki

prof. dr hab. Janusz Kirenko
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej

application/pdf icon
 

prof. dr hab. Bożena Urbanek

Instytut Historii Nauki PAN

application/pdf icon
application/pdf iconpl
application/pdf iconang.
20.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

Imię
i nazwisko
Tytuł pracy Plik Data wszczęcia Promotor Recenzenci Data zakończenia postępowania
Emilia
Śmiechowska - Petrovskij
Forma i treść książek literackich
dla niewidomych dzieci
w młodszym wieku szkolnym
application/pdf icon
25.09.2013
dr hab.
Jadwiga
Kuczyńska-Kwapisz

prof. UKSW

prof. dr hab.
Roman Ossowski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

 

dr hab. Małgorzata Kupisiewicz prof. APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

21.05.2014
Żaneta Ewa Tempczyk-Nagórka System wartości
a przejawy niedostosowania społecznego
w subkulturach młodzieżowych
application/pdf icon
26.06.2013
dr hab. Barbara Kałdon
prof. UKSW

prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek

Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

dr hab. Irena Pospiszyl prof. WŚ

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

23.04.2014
Kinga Krawiecka Realizm intelektualny
a realizm wizualny
w działalności plastycznej osób
z niepełnosprawnością intelektualną
application/pdf icon
18.04.2012

 dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
prof. UKSW

prof. dr hab.
Janina Wyczesany

Instytut Pedagogiki Specjalnej 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

 

prof. dr hab.
Jerzy Stochmiałek
Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

13.03.2013
Małgorzata Lachowska Uwarunkowania rodzinne
i społeczno- środowiskowe osób uzależnionych
od narkotyków przebywających w ośrodkach rehabilitacyjno
- readaptacyjnych ?Monar?.
application/pdf icon
20.06.2012  dr hab. Barbara Kałdon
prof. UKSW

prof. dr hab.
Iryna Kurlak
Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

 

ks. prof. dr hab.
Czesław Cekiera


KUL

13.03.2013
Katarzyna Stanek Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych w obszarze pedagogiki pracy   20.06.2012 ks. dr hab. Adam Solak prof. UKSW   13.05.2013

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach