Projekty realizowane na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych

 

Projekt realizowany na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020. Nr RPMA.10.03.04-14-1902/15. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 707 071,25 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 634 489,12 PLN
 
W TYM WKŁAD UE: 565 657 PLN

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2016 r.

Czas trwania studiów: trzy semestry

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestrbezpłatne

Przewidywana liczba słuchaczy: 110 osób

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADKACH:

http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/Podnoszenie.Kompetencji.Nauczycielskich

Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

 

Z  dn. 1.12.2016 z ramienia NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU na Wydziale Nauk PedagogicznychUKSW w Warszawie rozpoczęła się realizacja projektu NOWOCZESNY PEDAGOG.

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K423/16

 

Okres realizacji projektu: 3 edycje w okresie od: 2016-12-01 do: 2019-09-30

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Liczba uczestników: 120 osób, po 40 osób w każdej z 3 edycji (3 lata trwania projektu)

miejsce: Kampus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wynosi 402345 zł., z czego środki UE stanowią 390273 zł.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADKACH