Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

 

Nazwa specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza

 Rodzaj studiów: studia II stopnia /magisterskie:

stacjonarne (2 lata; 4 semestry),  niestacjonarne (2 lata; 4 semestry)

OPIS SPECJALNOŚCI

      Studenci kierunku: pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo- wychowawcza otrzymują rzetelną i profesjonalną wiedzę  z zakresu nauk, takich jak: pedagogika, psychologia, filozofia, socjologia, prawo, polityka społeczna.

     Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, w ramach przedmiotów specjalnościowych studenci przyswajają wiedzę oraz umiejętności związane z realizacją konkretnych projektów opiekuńczo-wychowawczych,  profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

     Absolwent potrafi także rzetelnie spojrzeć na własną rolę społeczną i zawodową, co umożliwia mu świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia specjalistycznej pracy zawodowej, czy studiów trzeciego stopnia.

 

W TOKU STUDIÓW ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ Z ZAKRESU

- Metodyki pracy z osobami osadzonymi,

- Metodyki pracy ze sprawcami przemocy,

- Pomocy postpenitencjarnej,

- Prawnych podstaw resocjalizacji,

- Profilaktyki społecznej,

- Prawa rodzinnego i opiekuńczego,

- Resocjalizacji i terapii osób uzależnionych,

- Współczesnych koncepcji resocjalizacji,

- Wybranych zagadnień kryminalistyki,

-Organizowania i planowania pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,

-Tworzenia, realizacji, ewaluacji projektów opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

 

W TOKU STUDIÓW ZDBĘDZIESZ UMIJEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU

- stawiania diagnozy dotyczącej przyczyn określonych zaburzeń w przystosowaniu społecznym oraz na tej podstawie stawiania trafnych prognoz,

- profesjonalnej działalności mediacyjnej i negocjacyjnej,

- nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami samorządowymi, sądami, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi itp. w celu optymalizacji realizowanego procesu wychowawczego,

- wspierania jednostek, rodziny, środowisk, grup społecznych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych,

- doprecyzowania określonych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej lub resocjalizacyjnej, oraz prowadzenia oddziaływań metodycznych w celu optymalizacji efektów opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,

- tworzenia i prowadzenia rozmaitych form metodyczno-organizacyjnych, przede wszystkim z zakresu metod pracy kulturotechnicznej, umożliwiających lub wspierających pracę wychowawczą, profilaktyczną lub resocjalizacyjną,

- włączania się w istniejące lub tworzenia własnych projektów i programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych,

- kreatywności i otwartości w kontaktach interpersonalnych,

- nawiązywania, organizowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej z zakresu resocjalizacji, opieki i wychowania, dzięki własnym kompetencjom merytorycznym i językowym,

- zorganizowania współpracy i kreowania solidaryzmu społecznego w środowiskach  rodzin i społeczności lokalnej.

 

PROCES KSZTAŁCENIA

     Kształcenie przebiega w toku: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, laboratoriów.

     Cennym uzupełnieniem procesu kształcenia są możliwości aktywnej pracy w Kole Pedagogów Resocjalizacyjnych, Kole Pedagogów Społecznych, Kole Psychologicznym a także poprzez działalność wolontariacką i uczestnictwo w programie ERASMUS.

 

KWALIFIKACJE I PERPSEKTYWY ZAWODOWE

       Absolwent jest przygotowywany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty, opieki i wychowania, a także prowadzących działania o charakterze  resocjalizacyjnym. Należą do nich: szkoła (jako pedagog szkolny lub wychowawca świetlicy szkolnej), sąd (jako kurator sądowy), młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, OHP, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, pogotowie opiekuńcze, policja, zakład karny, instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej.

      Ponadto absolwent przygotowany jest do pełnienia funkcji pedagogicznych w organizacjach pozarządowych i placówkach przez nie prowadzonych, działających w obszarze opieki pedagogicznej, profilaktycznej i terapeutycznej, resocjalizacyjnej i pomocy społecznej.

 

DALSZA EDUKACJA

      Absolwent studiów II stopnia na kierunku: Pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna  i opiekuńczo-wychowawcza może kontynuować naukę na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich w dowolnie wybranej uczelni.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach