Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

 

Nazwa specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

 Rodzaj studiów: studia II stopnia /magisterskie:

stacjonarne (2 lata; 4 semestry),  niestacjonarne (2 lata; 4 semestry)

OPIS SPECJALNOŚCI

     Absolwent kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą przygotowany zostanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak też ich środowiskiem rodzinnym i specjalistami.

     Studia przygotowują również do pracy z dziećmi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

     Absolwent, uwrażliwiony na potrzeby człowieka w okresie średniego i późnego dzieciństwa, zdobywa umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń rozwojowych i społecznych oraz umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

     Podstawowym założeniem studiów II. stopnia jest wyposażenie studentów w konkretne pedagogiczne umiejętności pozwalające na profesjonalną działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, wspierającą rozwój dziecka na poziomie edukacji elementarnej.

     Studia umożliwiają studentom nabycie specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak też wszelkich (psychicznych, biologicznych, społecznych) uwarunkowań przyswajania informacji, zdobywania umiejętności i rozwoju osobowości wychowanków.

 W TOKU STUDIÓW ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ Z ZAKRESU

?         psychologii ogólnej, społecznej, rozwojowej i wychowawczej,

?         socjologii wychowania,

?         szerokiego spektrum dyscyplin pedagogicznych,

?         diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,

?         pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

?         metodyki pracy wychowawczo-dydaktycznej i jej planowania na poziomie zintegrowanej edukacji elementarnej w poszczególnych obszarach: edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, zdrowotnej, estetycznej,

?         wspomagania rozwoju dziecka z trudnościami rozwojowymi na etapie edukacji elementarnej.

W TOKU STUDIÓW ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU

?        planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach przedszkolnych i klasach nauczania zintegrowanego (I-III) w szkołach podstawowych,

?        samodzielnego przygotowania i prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie wszystkich obszarów edukacyjnych, zgodnie z aktualnymi wymogami metodyki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

?        prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela przedszkola i nauczyciela edukacji zintegrowanej,

?        posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka oraz mierzenia jakości pracy placówki, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów,

?        podejmowania skutecznej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka i specjalistami,

?        podejmowania działań, wspierające rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zapobiegających powstawaniu trudności rozwojowych, jak też działań niwelujących lub zmniejszających zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka,

?        twórczej aktywności w zakresie poszukiwania rozwiązań nowatorskich dotyczących organizacji procesu edukacyjnego skierowanego na wspomaganie rozwoju wychowanków,

?        samodzielnego konstruowania programów terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka o zaburzonym rozwoju,

?        stosowania w praktyce indywidualizacji w edukacji, wynikającej ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.

PROCES KSZTAŁCENIA

      Kształcenie przebiega w toku: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, seminariów. Cennym uzupełnieniem procesu kształcenia są możliwości aktywnej pracy w Kole Pedagogów Specjalnych, Kole Psychologicznym a także poprzez działalność wolontaryjną.

     Studenci Uczelni aktywnie uczestniczą w programie ERASMUS. Kompetencje absolwenta pogłębiają praktyki, odbywane podczas studiów zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami ministerialnymi o szkolnictwie wyższym i regulaminem praktyk WNP.

 

KWALIFIKACJE I PERPSEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent specjalności posiada kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia:

?        na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych) masowych i integracyjnych (na stanowisku nauczyciela wiodącego) - oddziały zerowe i klasy I-III,

?        w charakterze nauczyciela w szkołach i przedszkolach, pracujących według koncepcji edukacji włączającej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

?        na stanowisku opiekuna w klubach malucha, na stanowisku opiekuna dziennego,

?        centrach pomocy rodzinie,

?        miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej,

?        instytucjach opieki i wychowania,

?        w fundacjach i organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach katolickich na rzecz rodziny.

 

DALSZA EDUKACJA

       Absolwent studiów II stopnia na kierunku: Pedagogika, specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą może kontynuować naukę na studiach III stopnia i studiach podyplomowych w dowolnie wybranej uczelni.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach