Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

 

Nazwa specjalności: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

 Rodzaj studiów: studia II stopnia /magisterskie:

stacjonarne (2 lata; 4 semestry),  niestacjonarne (2 lata; 4 semestry)

OPIS SPECJALNOŚCI

        Studenci kierunku: pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna z edukacją włączającą otrzymują rzetelną i profesjonalną wiedzę  z zakresu nauk, takich jak: pedagogika, psychologia, filozofia, socjologia, prawo, polityka społeczna. Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, w ramach przedmiotów specjalnościowych absolwenci studiów uzupełniających są nie tylko specjalistami w dziedzinie działalności edukacyjnej i terapeutycznej, ale przede wszystkim osobami o szerokich horyzontach umysłowych, przygotowanymi do gromadzenia i wykorzystywania wiedzy, rozpoznawania i przeżywania wartości, zdolnymi do samokształcenia, mobilnymi i elastycznymi.

     Charakteryzują się otwartością intelektualną, zdolnościami adaptacyjnymi, kreatywnością i wrażliwością emocjonalną na potrzeby dzieci z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.

     Absolwenci dysponują również umiejętnością prowadzenia działań psychopedagogicznych i doradczych, wspierających rozwój wychowanka i funkcjonowanie jego środowiska, animacji i tworzenia korzystnych warunków działania pedagogicznego.

     Posiadają także umiejętności praktyczne, umożliwiające prowadzenie badań naukowych, potrafią diagnozować i dokonywać analizy problemów teoretycznych i praktycznych, sytuujących się w pedagogicznym polu eksploracyjnym oraz samodzielnie organizować działania, umożliwiające skuteczne rozwiązywanie tych problemów.

     Prezentują kompetencje komunikacyjne, informatyczne i medialne w sferze twórczego działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup.

     Kształcenie w toku studiów II stopnia zapewnia też nabycie umiejętności kierowania własnym rozwojem, samodoskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, wiedzy i umiejętności, niezbędnych do rzetelnej, pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej i kulturowej, refleksyjnego spojrzenia na własną rolę społeczną i zawodową, dokonywania oceny i ewaluacji własnych działań pedagogicznych. Absolwent jest też w pełni przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

W TOKU STUDIÓW ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ Z ZAKRESU

-       praktycznej pracy pedagogicznej z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

-       klasycznych i nowatorskich metod wspomagania rozwoju i edukacji dziecka niepełnosprawnego, umożliwiających skuteczną realizację zadań edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych,

-       tworzenia programów pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej na etapie edukacji elementarnej,

 

W TOKU STUDIÓW ZDBĘDZIESZ UMIJEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU

-       posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów,

-       podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka i specjalistami, w celu ustalenia linii postępowania terapeutycznego,

-       podejmowania działań, wspierających rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zapobiegających powstawaniu trudności rozwojowych, jak też działań niwelujących lub zmniejszających zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka,

-       twórczej aktywności w zakresie poszukiwania rozwiązań nowatorskich dotyczących organizacji procesu edukacyjnego skierowanego na wspomaganie rozwoju wychowanków,

-       samodzielnego konstruowania programów terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka o zaburzonym rozwoju,

-       stosowania w praktycznej działalności edukacyjno-terapeutycznej zasad organizacji, metody i sposobów pracy w grupie integracyjnej i klasie o profilu włączającym,

-       diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym,

-       zdolności kierowania własnym rozwojem i wzbogacania warsztatu pracy zgodnie z postępem nauk, związanych z procesami rewalidacji i rehabilitacji dziecka,

-       stosowania w praktyce indywidualizacji w edukacji, wynikającej ze specjalnych potrzeb edukacyjnych,

 

PROCES KSZTAŁCENIA

      Kształcenie przebiega w toku: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, laboratoriów.

     Cennym uzupełnieniem procesu kształcenia są możliwości aktywnej pracy w Kole Pedagogów Specjalnych, Kole Psychologicznym a także poprzez działalność wolontariacką i uczestnictwo w programie ERASMUS.

 

KWALIFIKACJE I PERPSEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent jest przygotowywany do podjęcia pracy zawodowej:

?        w charakterze nauczyciela-specjalisty lub specjalisty-konsultanta w szkołach i przedszkolach integracyjnych oraz placówkach, pracujących według koncepcji edukacji włączającej,

?        nauczyciela w placówkach oświatowych, prowadzącego zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych,

?        w charakterze pedagoga prowadzącego zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

     Przygotowanie zawodowe w zakresie tej specjalności uprawnia również absolwenta do prowadzenia i organizowania różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej dziecku z niepełnosprawnością i trudnościami rozwojowymi, jak też i jego rodzinie, czyli zatrudnienia:

?        w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

?        centrach pomocy rodzinie,

?        miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej,

?        stanowiska pedagoga specjalnego-doradcy-konsultanta  w:

-        instytucjach opieki i wychowania,

-        w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

-        ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,

-        w fundacjach i organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach katolickich na rzecz osób z niepełnosprawnością.

     Ponadto absolwent przygotowany jest do pełnienia funkcji pedagogicznych w organizacjach pozarządowych i placówkach przez nie prowadzonych, działających w obszarze opieki pedagogicznej, profilaktycznej i terapeutycznej, resocjalizacyjnej i pomocy społecznej.

 

DALSZA EDUKACJA

    Absolwent studiów II stopnia na kierunku: Pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna z edukacją włączającą może kontynuować naukę na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich w dowolnie wybranej uczelni. 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach