Oferta biznesowa

 

Wydziałowy specjalista ds. kontaktów z pracodawcami:

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

 

Dziekan

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW

 

 

Krótka charakterystyka Wydziału

Wydział Nauk Pedagogicznych został powołany do istnienia jako samodzielna jednostka naukowa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2008 roku. Jego początki sięgają jednak znaczenie dalej w przeszłość, a mianowicie Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego, który w latach 1988-2002 funkcjonował w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego - sekcja "Bobolanum" w Warszawie. W 2002 roku instytut ten wszedł w strukturę Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jako Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko.

 

Kadrę wydziału tworzy 32 pracowników naukowo-dydaktycznych, wśród nich 4 z tytułem profesora, 11 stopniem doktora habilitowanego, 14 stopniem doktora i 3 tytułem zawodowym magistra.

 

Na wydziale można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym dwa kierunki: pedagogikę (pierwszy i drugi stopień) i pedagogikę specjalną (pierwszy stopień). W ramach pierwszego z wymienionych kierunków oferta edukacyjna obejmuje na studiach pierwszego stopnia (licencjat) następujące specjalności: (1) doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna i (2) edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą. Na studiach drugiego stopnia (magister) na tym samym kierunku są do wyboru następujące specjalności: (1) edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, (2) pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi, (3) pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza i (4) terapia pedagogiczna z edukacją włączającą. Pedagogikę specjalną można studiować w trzech specjalnościach, a mianowicie: (1) edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (2) pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z tyflopedagogiką i (3) pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza. Tę ofertę rozszerzają kursy doskonalące i studia podyplomowe. W roku akademickim 2013/2014 na wydziale studiowało 1142 studentów, z czego 520 na studiach stacjonarnych i 622 na studiach niestacjonarnych i studiach podyplomowych.

W 2011 roku wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Naszym celem jest zdobycie uprawnień do habilitowania i prowadzenie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Na płaszczyźnie międzynarodowej wydział współpracuje z jedenastoma pokrewnymi wydziałami, m.in. z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze (Republika Czeska), Wydziałem Filozoficzno-Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy) i Katolicką Wyższą Szkołą Zawodową w Moguncji (Niemcy). Krajowymi partnerami wydziału są liczne placówki oświatowo-wychowawcze i resocjalizacyjne znajdujące się nie tylko w Warszawie i województwie mazowieckim, lecz również całej Polsce.

 

Osiągnięcia i obszary badawcze

Pracownicy wydziału prowadzą intensywną działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, w której starają się łączyć profesjonalizm z inspiracją chrześcijańską. Dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi promuje się rozwój pedagogiki o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Temu celowi służą różnorodne inicjatywy, takie jak wykłady otwarte, konferencje krajowe i międzynarodowe, współudział studentów i podmiotów zewnętrznych w realizacji grantów badawczych.

 

W ogólnopolskim rankingu najlepszych kierunków studiów, ogłoszonym w 2014 roku przez tygodnik ?Perspektywy? wydział zajął 19 miejsce w kategorii ?Pedagogika i edukacja?.

 

W poprzednim okresie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano na wydziale następują projekty: "Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej" i "Coaching - nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej". W ramach programu "Horyzont 2020" przygotowywane są aplikacje do otwieranych właśnie procedur konkursowych.

 

Od 2005 roku wydawana jest na wydziale seria "Educatio". Do tej pory ukazało się w niej 14 książek poświęconych współczesnym problemom wychowania i kształcenia. Poza tym redagowany jest ogólnopolski półrocznik ?Forum Pedagogiczne?, który znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wydział jest od początku współorganizatorem odbywającej się rokrocznie międzynarodowej konferencji "Reha for the Blind in Poland". Biorą w niej udział osoby widzące i niewidome z kraju i zagranicy. Oprócz referatów naukowych stałymi elementami konferencji są: wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i oprogramowania dla niewidomych, wystawa książek i audiobooków, pokazy filmów z audiodeskrypcją, koncerty w wykonaniu niewidomych artystów, turnieje i pokazy sportowe, konkurs artystyczny dla młodzieży "Szlifiernia Talentów", konkurs "Idol" skierowany do wystawców, przedstawicieli środowiska niewidomych i jego przyjaciół oraz kącik, w którym znani aktorzy czytają najpiękniejsze baśnie i opowieści. Konferencja jest znaczącym wydarzeniem tego rodzaju na świecie.

 

Od 2013 roku działa w Katedrze Podstaw Pedagogiki Ogólnej zespół ETiK zajmujący się badaniem kompetencji przekazywanych podczas lekcji etyki i religii w gimnazjum. Zespół ten uczestniczy w międzynarodowym projekcie realizowanym przez pedagogów z Humboldt Universität w Berlinie (Niemcy), Wiener Universität i Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems w Wiedniu (Austria).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach